OLED gaplama tehnologiýasynyň doly duýgur ekrany

2017-nji ýylyň Şanhaý halkara duýgur we sergi sergisi 25-nji aprelden 27-nji aprel aralygynda Şanhaý Bütindünýä sergisiniň sergi zalynda geçiriler.

Sergi sensor ekrany, displeý paneli, jübi telefonyny öndürmek, ses-wizual enjamlar, elektron shema dizaýny we ş.m. kärhanalary birleşdirýär, sergi pudagynyň täze söýgüli OLED, şübhesiz, bu serginiň üns merkezinde bolar.

OLED akylly telefonlar, planşetler we telewizor ekranlary ýaly çeýe ekranlar üçin örän amatlydyr.Adaty displeýler bilen deňeşdirilende, OLED has açyk reňk öndürijiligine we ýokary kontrastyna eýe.

 Faýl201741811174382731

Şeýle-de bolsa, OLED tehnologiýasynyň esasy meseleleriniň biri, daşky gurşawa gowşaklygydyr.Şonuň üçin kislorody we çyglylygy izolirlemek üçin duýgur materiallar iň ýokary takyklyk bilen gaplanmalydyr.Hususan-da, geljekde OLED-iň 3D egrilen ýüzünde we bukulýan jübi telefonlarynda talaplary gaplamak tehnologiýasyna täze kynçylyklar döredýär, käbirlerine lenta gaplamaga mätäç, käbirlerine goşmaça päsgelçilikli film baglanyşyklaryny goşmaly we ş.m. Netijede Desa ösdi OLED materiallarynyň tutuş ýüzüni gurşap alýan, çyglylygy izolirläp bilýän we uzak wagtlap möhürleme effektini berip bilýän barýer lentalary.

Önümlerden başga-da TESA?OLED tarapyndan gaplanan 615xx we 6156x, Desa OLED üçin has köp çözgüt hödürleýär.

 Faýl201741811181111112

① OLED bukjasy, birleşdirilen barýer filmi we barýer lentasy

· XY ugurda çyglylyk päsgelçiligi

· Lenta dürli suw buglary barýer derejelerini berip biler

Bar + film film barýer filmi, sensor datçigi we örtük filmi ýaly OLED laminasiýasy

· Transokary aýdyňlyk we pes duman

· Dürli materiallara ajaýyp ýelmeşme

· PSA we UV bejeriş lentasy

· Poslama garşy ýa-da UV barýer lentasy

Touch Duýgur datçige we örtükli filme laýyk optiki aýdyň lentany ulanyň

· Suw kislorod barýer OCA lentasy

· Pes dielektrik koeffisiýenti bolan lenta

S OLED-iň arka tarapyna datçik ýa-da çeýe arka plany ýaly ýelmeşme

· Poslama garşy lenta

· Ushassamak we zarba siňdirmek üçin her dürli gysyş we gaýtadan dikeldiş lentalary

· Pes dielektrik koeffisiýenti bolan lenta


Iş wagty: 17-2020-nji aprel